REKRUTACJA 2020/2021

 

 

Szanowni Państwo,

16 kwietnia 2020 r. o godzinie 12.00 pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl uruchomiony został elektroniczny system rekrutacji do burs.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do burs mogą dokonać rejestracji do 14 sierpnia 2020r. do godziny 16.00 – jest to również nieprzekraczalny termin złożenia kompletnych dokumentów w bursie pierwszego wyboru.

 


 

Część I

Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2020/2021

16 kwietnia 2020 roku pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 16 kwietnia 2020 roku od godziny 12.00 do 14 sierpnia 2020 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej do najmniej preferowanej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku wnioski do Bursy nr 1 składa dużo większa od liczby wolnych miejsc, liczba kandydatek, dlatego też sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 13 lipca do  14 sierpnia 2020 roku w godzinach  9.00 – 15.00.

 Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy/22177_harmonogram-zasady-i-adres-elektronicznego-systemu.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

do góry


Część II

Załączniki do wniosku

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2020/2021" dokumentacji wymaganych dokumentów:

Zaświadczenia (lub poświadczenie na wniosku) o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta).

Oświadczeń dotyczących wskazanych we wniosku kryteriów rekrutacyjnych: miejsce zamieszkania poza Warszawą, czas dojazdu do szkoły powyżej 2 godzin, samotne wychowywanie dziecka, wielodzietność rodziny kandydata.

Zaświadczeń dotyczących wskazanych we wniosku kryteriów rekrutacyjnych: realizacja wolontariatu w bieżącym roku szkolnym, posiadania rodzeństwa, które było, lub jest wychowankiem bursy prowadzonej przez miasto stołeczne Warszawa, udziału w kadrze sportowej na wskazanych we wniosku szczeblach, bądź posiadaniu wskazanych osiągnięć sportowych, posiadanie stypendium, posiadanie tytułu laureata, bądź finalisty olimpiady lub konkursu opisanego w kryteriach rekrutacyjnych.

Orzeczeń dotyczących: niepełnosprawności kandydata lub członka Jego rodziny, bądź sądowych związanych z pieczą zastępczą. 

Każde zaznaczone kryterium oznacza jeden załącznik do wniosku – prosimy o składanie kompletnych dokumentów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO - informacja
Oświadczenie kandydata pełnoletniego o czasie dojazdu - wzór oświadczenia dla kandydata pełnoletniego
Oświadczenie kandydata pełnoletniego o miejscu zamieszkania - wzór oświadczenia dla kandydata pełnoletniego
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - wzór oświadczenia
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór oświadczenia dla kandydata pełnoletniego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór oświadczenia dla kandydata niepełnoletniego
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o czasie dojazdu - wzór oświadczenia dla kandydata niepełnoletniego
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania - wzór oświadczenia dla kandydata niepełnoletniego

 

Strona zawierająca wszystkie druki do pobrania

 

 do góry


Część III


Kandydatki, które rozpoczynają naukę w Warszawie składają dokumenty w terminie do 14 sierpnia 2020, (w godzinach 9.00-15.00)  wówczas szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do szkoły.

 

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta.)

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniej kandydatki lub pełnoletnią kandydatkę, na załączanych kopiach musi znaleźć się klauzula „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej kandydatki.Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.

 do góry


Część IV

 Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2020/2021

 

 do góry


Część V

 Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

do góry

 

 

 

 


Przebieg zeszłorocznej rekrutacji


REKRUTACJA 2019/2020

PRZEJDŹ DO:

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2019/2020
   
DataEtap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
17 kwietnia
godzina 9.00
26 kwietnia godzina 16.00

Odbiór od dyrektora bursy (upoważnionej osoby) druku deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowanków
Złożenie w bursie wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego wychowanka deklaracji 

 

29 kwietnia godzina 12.0019 lipca
godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Złożenie w bursie pierwszego wyboru wniosku przez nowych kandydatów
Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

 

22 lipca
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

 

22 lipca
godzina 16.00
24 lipca
godzina 10.00

Potwierdzanie w systemie woli zamieszkania w bursie,
do której kandydat został zakwalifikowany
Potwiedzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy.

 

24 lipca
godzina 14.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

24 lipca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

do góry


Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2019/202029 kwietnia 2019 roku pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wskazane jest korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox.

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 29 kwietnia 2019 roku od godziny 12.00 do 19 lipca 2019 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku wnioski do Bursy nr 1 składa dużo większa od liczby wolnych miejsc, liczba kandydatek, dlatego też sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 29 kwietnia 2019 roku od godziny 12.00 do 18 lipca 2019 roku w godzinach 10.00 – 15.00 oraz w dn. 19 lipca 2019 roku w godzinach 9-16:00.

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020" dokumentacji dodatkowych dokumentów:

Zaświadczenia (lub poświadczenie na wniosku) o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta)

Oświadczenia osoby pełnoletniej

Oświadczenia rodziców osoby niepełnoletniej

Pełnomocnictwa dodatkowe

Karta informacyjna RODO usługi bursy

 

do góry

 


Komunikat dla wychowanek chcących kontynuować pobyt w Bursie nr 1 w roku szkolnym 2019/2020

11 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Będzie można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Wychowanki bursy, które zdecydują się w kolejnym roku szkolnym mieszkać w Bursie nr 1 mogą odebrać od wicedyrektor Katarzyny Augustowskiej lub wychowawczyni grupy druk deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowankę. Wychowanki pełnoletnie same podpisują deklarację, w imieniu wychowanek niepełnoletnich dokument podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. W dniach 11 kwietnia do 26 kwietnia 2019 roku do godziny 16.00 wypełnione i podpisane dokumenty można składać u wicedyrektor Katarzyny Augustowskiej w pokoju nr 5.

W systemie zatwierdzone zostaną jedynie wnioski wychowanek, które do26 kwietnia 2019 roku do godziny 16.00 dostarczą podpisany dokument.

Przypominamy, że do 5 czerwca 2019 roku każda z wychowanek musi mieć uregulowane płatności, zaległości we wpłatach mogą być podstawą skreślenia z listy wychowanek.

do góry

 


Dokumenty rekrutacyjne kandydatek można składać w Bursie nr 1
w dni robocze od 29 kwietnia 2019 roku od godziny 12.00 do 18 lipca 2019 roku
w godzinach 10.00 – 15.00 oraz w dn. 19 lipca 2019 roku w godzinach 9-16:00


Kandydatki, które naukę w Warszawie rozpoczną we wrześniu 2019 roku składają dokumenty w terminie 16-19 lipca 2019,
wówczas szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do szkoły.Przed złożeniem wniosku, sprawdź czy poprawnie go wypełniłaś, czy Twój wniosek zawiera dane wymagane ustawowo (USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 150):


1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydatki, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydatki, o ile je posiada.

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta w okresie od 16-19 lipca 2019 r.)

Pamiętaj dołączyć do wniosku załączniki potwierdzające spełniane przez Ciebie kryteria oraz kartę informacyjną o zdrowiu wychowanki oraz oświadczenie (do pobrania poniżej z tej strony).

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniej kandydatki lub pełnoletnią kandydatkę, na załączanych kopiach musi znaleźć się klauzula „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej kandydatki.Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.

do góry


 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja młodzieży do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzona na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól i publicznych placówek” ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn zm.) a w szczególności na podstawie art. 145 tej ustawy oraz poniższych zasad, uzgodnionych z dyrektorami burs.

l . Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 na wolne miejsca w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

2.     Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych burs oraz pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl

3.     Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków mieszkających w bursie w roku szkolnym 2018/2019 lub pełnoletni wychowanek bursy mieszkający roku szkolnym 2018/2019, zainteresowani pobytem w kolejnym roku szkolnym, składają deklarację o kontynuacji pobytu w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji. Druk deklaracji wychowankowie otrzymują w bursie, po uzupełnieniu niezbędnych danych, dokument należy podpisać i złożyć w placówce.

4.     Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata/opiekuna prawnego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

5.     Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ust. 2 i art. 136 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.

6.     Równorzędnie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLV/ 1084/2017 z dnia 16 marca 2017 r. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3324), przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.

7.     Do poświadczenia kryteriów ustawowych wymienionych w ustępie 5 rodzic kandydata/opiekun prawny/kandydat pełnoletni, w terminie określonym przez dyrektora bursy, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio dokumentów określonych w aft. 150 ust. 2 pkt I ww. ustawy. Dokumenty określone w art. 150 ust. 2 pkt I lit. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu (zgodnie z art. 76a I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.

8.     Do poświadczenia kryteriów organu prowadzącego wymienionych w ustępie 6 rodzic kandydata/opiekun prawny kandydata /kandydat pełnoletni, w terminie określonym przez dyrektora bursy, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio dokumentów określonych w 2 pkt. 2 ww. uchwały mogą być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.

9.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ww. ustawy, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.

10. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialnośći karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. ww. ustawy.

I l . Wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do bursy oraz dokumenty poświadczające kryteria ustawowe i kryteria organu prowadzącego należy składać w dni powszednie w terminie określonym w harmonogramie tj. do 19 lipca 2019 r. do godziny 16.00 w bursie pierwszego wyboru. Na wniosku niezbędne jest potwierdzenie, przez upoważnioną przez dyrektora szkoły osobę, zakwalifikowania się i złożenia dokumentów do szkoły ponadpodstawowej poświadczenie można uzyskać w dni powszednie w terminie od 16 lipca 2019 r. godziny 12.00. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych ubiegający się o przyjęcie do bursy, mogą uzyskać potwierdzenie w swojej szkole w terminie od 29 kwietnia 2019 r.

12. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ww. ustawy. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa 9 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zgodnie z art. 158 ust. 1 ww. ustawy oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, zgodnie z art. 158 ust. 3 ww. ustawy.

14. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydaci potwierdzają przyjęcie do bursy w terminie określonym w harmonogramie tj. od 22 lipca br. od godziny 16.00 do 24 lipca br. do godziny 10.00, po czym ogłaszane są listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy.

15. Wyniki rekrutacji podane są do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 158 ust. 4 ww. ustawy w terminie określonym w harmonogramie tj. 24 lipca br. o godzinie 14.00. Informację można też uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl

16. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest określona w art. 158 ust. 6 — 9 ww. ustawy.

17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

18. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.

19. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego zasady rekrutacji nie mają zastosowania. Nabór na wolne miejsca jest prowadzony przez cały rok szkolny w sposób określony przez dyrektora bursy.

20. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową bursy, zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w bursie oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do burs: warszawa-bursy.pzo.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

      BIURA EDUKACJI

 

 

do góry