PROCEDURY ZWALNIANIA MŁODZIEŻY
W BURSIE NR1 IM. WIKTORA KORDOWICZA

 

 1. Wychowanka ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy o zamiarze wyjścia w danym dniu.
 2. Wychowankę zwalnia wychowawca grupy, a w przypadku jego nieobecności wychowawca pełniący dyżur w danej grupie tego dnia.
 3. Wychowanka dokonuje wpisu w zeszycie wyjść z podaniem dokładnej godziny wyjścia i powrotu do bursy oraz miejsca docelowego.
 4. Wychowawca ma obowiązek sprawdzenia czy wychowanka dokonała wpisu w zeszycie wyjść.
 5. W przypadku uzasadnionego późniejszego powrotu niż zaplanowany wychowanka ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy telefonicznie.
 6. Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniona wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w zeszycie wyjść.

II. Zaplanowane powroty do bursy po godzinie 21.30

 1. Wychowanka ma obowiązek uzyskać zgodę na wyjście od wychowawcy grupy.
 2. Warunkiem uzyskania zgody na wyjście wychowanki w piątki i soboty w godzinach nocnych (do godziny 24.00) jest w przypadku wychowanki niepełnoletniej mailowe oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o przejęciu odpowiedzialności za dziecko. Pełnoletnia wychowanka sama wypełnia oświadczenie
 3. Wyklucza się telefoniczne informowanie wychowawców o planowanym wyjściu wychowanki.
 4. Fakt zwolnienia wychowanki wychowawca notuje w książce spraw wychowawczych z podaniem miejsca, do którego udaje się wychowanka oraz kontaktu telefonicznego.
 5. Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniona wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w książce spraw wychowawczych.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanki do bursy w umówionym terminie, wychowawca sprawdza pozostawiony kontakt telefoniczny, wyjaśniając przyczynę przedłużającej się nieobecności.
 7. W sytuacji utraty kontaktu z wychowanką, wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych oraz policję.

III. Wyjazd do domu

 1. Młodzież wyjeżdża do domu w piątki, do bursy wraca w niedziele.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwe są inne dni wyjazdów i powrotów.
 3. Wychowanka ma obowiązek przed wyjazdem do domu dokonania wpisu w zeszycie wyjazdów z podaniem terminu wyjazdu i powrotu do bursy.
  Wpis poświadcza własnoręcznym podpisem.
 4. Wychowanka wyjeżdża i wraca do bursy zgodnie z dokonanym wpisem.
 5. W przypadku zmiany terminu powrotu do bursy rodzic/opiekun prawny wychowanki informuje telefonicznie wychowawcę dyżurnego o terminie powrotu córki do bursy.
 6. Wychowawca dyżurny sprawdza czy wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w zeszycie wyjazdów.
 7. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanki do bursy w umówionym terminie wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.